Δικαστική απόφαση ΣΟΚ για την ασφαλιστική κάλυψη οδηγού ηλικίας κάτω των 25 ετών!

Μικτή Ασφάλιση Ασφάλιση Ίδιων Ζημιών
Εξαίρεση Ασφαλιστικής Κάλυψης
Οδήγηση από οδηγό ηλικίας κάτω των 25 ή άνω των 70 ετών
Καταχρηστικότητα του όρου εξαίρεσης (1)

Ο ειδικός όρος εξαίρεσης ασφαλιστικής κάλυψης που προβλέπει ότι «Σε περίπτωση ατυχήματος επερχομένου όταν το ασφαλισμένο όχημα οδηγείται από οδηγό που δεν έχει συμπληρώσει το 25o έτος της ηλικίας του ή έχει συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας του, η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη της για καταβολή αποζημίωσης» κρίθηκε ως καταχρηστικός κατ΄άρθρ. άρθρων 281 ΑΚ και 2 § 1 και 6 του Ν. 2251/1994 «περί προστασίας των καταναλωτών» εφόσον, δεν επισημάνθηκε στον λήπτη της ασφάλισης (ενάγοντα), αλλά και ούτε σημειώθηκε στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου, με εντονότερα στοιχεία από τα λοιπά, ώστε να υποπίπτει εύκολα στην αντίληψη, όπως απαιτείται από τη διάταξη του άρθρου 2 § 5 του Ν. 2496/1997, διότι ενώ περιορίζει θεμελιώδη δικαιώματα του ενάγοντος – ασφαλισμένου, που ήταν η κάλυψη των ιδίων ζημιών του ασφαλισμένου οχήματος, δεν είχε γίνει ρητή επισήμανση αυτού (όρου), κατά την κατάρτιση της ένδικης σύμβασης και ο ενάγων τον εν λόγω όρο τον αγνοούσε, χωρίς υπαιτιότητά του. Αντιθέτως η ασφαλιστική εταιρία γνώριζε από τα προσκομισθέντα κατά την κατάρτιση της ένδικης σύμβασης ασφάλισης, δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων και η άδειά του ικανότητας οδήγησης, την ηλικία του ενάγοντος.

Υπαξία Οχήματος
Ασφαλισμένου με προαιρετική κάλυψη
Ίδιων Ζημιών Απορριπτέα

Αποδείχθηκε ότι η ένδικη ασφαλιστική σύμβαση προαιρετικής κάλυψης ιδίων ζημιών του οχήματος δεν περιελάμβανε, και αποζημίωση του ασφαλισμένου για τη μείωση της αγοραίας αξίας του αυτοκινήτου του, λόγω των ζημιών που θα υποστεί σε τροχαίο ατύχημα. Επομένως, η σχετική αξίωση του ενάγοντος για επιδίκαση ποσού 5.550 ευρώ λόγω υπαξίας, κρίθηκε απορριπτέα.

Ανατοκισμός (2)

Το σχετικό αίτημα του ενάγοντος για καταβολή τόκων επί καθυστερημένων τόκων τουλάχιστον ενός έτους (ανατοκισμός) κρίθηκε απορριπτέο ως μη νόμιμο, καθόσον δεν συντρέχουν οι απαιτούμενες από το άρθρο 296 ΑΚ προϋποθέσεις του ανατοκισμού, ήτοι καταρτισθείσα μεταξύ των διαδίκων ειδική περί ανατοκισμού συμφωνία, μετά την πάροδο τουλάχιστον ενός έτους, την οποία δεν επικαλείται ο ενάγων, ή άσκηση καταψηφιστικής αγωγής, μετά την πάροδο τουλάχιστον ενός έτους. Επιπροσθέτως η κρινόμενη από αγωγή, στην οποία σωρεύεται το άνω αίτημα του ενάγοντος, ασκήθηκε προ της παρόδου έτους από την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης.

Απόφ. Μον.Εφ.Αθ. 2093/2015
Πρόεδρος : Βασιλική Ρούσσου – Ντόγκα
Δικηγόροι : Βασίλειος Γεωργίου – Γεώργιος Μανουσάκης

Σχόλια – Παρατηρήσεις

1. Προαιρετική Ασφάλιση Ίδιων Ζημιών

Με τον Ν.489/1976, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3557/2007, ρυθμίζεται η υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης έναντι τρίτου για ατυχήματα από αυτοκίνητα και όχι η ασφάλιση ιδίων ζημιών του λήπτη της ασφάλισης. Δεν αποκλείεται όμως μεταξύ ασφαλιστή και λήπτη της ασφάλισης, (στα πλαίσια της κατά το άρθρο 361 ΑΚ ελευθερίας των συμβάσεων), να συμφωνηθεί η κάλυψη και ιδίων ζημιών του αυτοκινήτου του λήπτη της ασφάλισης, όπως βλάβη, κλοπή ή απώλεια του αυτοκινήτου, είναι δε σύνηθες να συνδυάζεται η υποχρεωτική ασφάλιση κατά το ν. 489/1976 με την προαιρετική ασφάλιση για την κάλυψη ιδίων ζημιών – μικτή ασφάλιση που διέπεται από τις ρυθμίσεις του το ν. 2496/97.

Η Παράλειψη ενημέρωσης των κατά παρέκκλιση της αίτησης τεθέντων υπό του ασφαλιστή προσθέτων όρων δεν δεσμεύουν τον λήπτη της ασφάλισης. Μον.Πρ.Αθ.3649/2013, ΕΣυγκΔ 2015/180

Στην καθημερινή δικαστηριακή πρακτική πολλές φορές ανακύπτει το Παρεμφερές με το ανωτέρω ζήτημα – της καταβολή επασφαλίστρου για κάλυψη ζημιών από οδηγό ηλικίας μικρότερης των 23 ετών ή αν έχει αποκτήσει την άδεια ικανότητας σε διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Σύμφωνα με το άρθρ. 8 παρ.7 των γενικών όρων της ασφαλιστικής σύμβασης δεν καλύπτονται και αποκλείονται από την ασφάλιση ζημίες που προξενήθηκαν, όταν ο οδηγός έχει πάρει την άδεια οδήγησης πριν από διάστημα μικρότερο των 12 μηνών ή δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των 23 ετών, εκτός αν ο ασφαλιζόμενος ή ο οδηγός που προκάλεσε το ατύχημα, μαζί με τη δήλωση ατυχήματος καταθέσει επασφάλιστρο 220 ευρώ πλέον των νομίμων επιβαρύνσεων, τελών και φόρων και εκδοθεί σχετική πρόσθετη πράξη από την ασφαλιστική εταιρία. Αποδείχθηκε όμως ότι, δεν είχαν ενημερωθεί από την αντιπρόσωπο ασφαλιστική σύμβουλο, για τον ανωτέρω σχετικό όρο, ούτε η ιδιοκτήτρια του οχήματος (ενήλικη μητέρα του οδηγού), ούτε ο γιος της (οδηγός) και συνεπώς αγνοούσαν την υποχρέωση καταβολής επασφαλίστρου, (γεγονός που αγνοούσε και η ιδία η ασφαλιστική σύμβουλος, όπως κατέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου). Ενόψει του χαμηλού ύψους του επασφαλίστρου (220 ευρώ), αλλά και της δυνατότητας που παρέχεται με την ασφαλιστική σύμβαση να καταβληθεί αυτό και μετά την επέλευση του ατυχήματος, με την κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση κρίθηκε ότι η άσκηση του δικαιώματος της παρεμπιπτόντως ενάγουσας ασφαλιστικής εταιρίας περί αποκλεισμού της ευθύνης της για το λόγο ότι, ο οδηγός ήταν μικρότερος των 23 ετών, υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη, ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος και επομένως ασκείται καταχρηστικά σύμφωνα με το άρθρο 281 Α.Κ. Εφ.Αθ.148/2011, ΕΣυγκΔ 2012/173

2. Ανατοκισμός

Κατά το άρθρο 296 παρ. 1 του ΑΚ επί τόκων πάσης φύσεως, οφείλεται τόκος, αν συμφωνηθεί τέτοιος ή αν ζητηθεί με αγωγή, και στις δύο περιπτώσεις μόνο για οφειλομένους τόκους ολοκλήρου τουλάχιστον έτους ή μιας χρήσεως ως προς το Δημόσιο. Βλ. σχετικώς Εφ.Αθ.7468/2000, ΣΕΣυγκΔ 2001/363

Δεκτό το αίτημα για επιδίκαση τόκων επάνω στους τόκους που έχουν επιδικασθεί πρωτοδίκως και παραδεκτώς ζητείται με τις προτάσεις στην κατ΄ έφεση δίκη, αφού έκτοτε παρήλθε χρονικό διάστημα πλέον του έτους και πρόκειται για παρεπόμενη απαίτηση, που γεννήθηκε μετά τη συζήτηση κατά την οποία εκδόθηκε η πρωτόδικη απόφαση. Εφ.Πατρ. 1086/20183, ΣΕΣυγκΔ 2005/297

Κείμενο Απόφ.Μον.Εφ.Αθ….

Γράφει: